OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE

Namena portala

Kompanija IKEA želi da olakša i promoviše akcije za primenu cirkularne ekonomije u sektoru opremanja doma, podržavajući nevladine organizacije u njihovoj socijalnoj delatnosti.


NVO

Uslugu pružaju NVO koje poštuju zahteve kompanije IKEA u pogledu zaštite životne sredine, socijalnih uslova i uslova rada (uključujući i dečji rad).

NVO koje pružaju ovu uslugu su potpisale Memorandum o razumevanju s kompanijom IKEA, kao i Sporazum o obrađivaču podataka.

Ako više NVO bude moglo da pruža uslugu u okviru iste geografske oblasti, korisnik će moći da odabere željenu NVO.


Akcije koje portal podržava

Portal podržava donaciju neželjenog nameštaja i uređaja radi ponovne upotrebe ili recikliranja. Uz to, portal omogućava korisnicima da zatraže izbacivanje predmeta koji nisu ponovo upotrebivi/mogući za reciklažu (ali ne uređaje).


Predaja zahteva

Korisnici mogu da putem portala podnesu zahtev za donaciju, reciklažu ili odnošenje nameštaja.

Zahtev može da obuhvati jedan predmet ili više njih, odnosno do deset predmeta koji se nalaze na istoj adresi.

Korisnici mogu da podnesu više zahteva istovremeno, pod uslovom da se radi o zahtevu sa više od deset predmeta.

Svaki zahtev se obrađuje kao zaseban.


Preduslovi

Težina i veličina zahteva moraju biti dovoljno veliki da opravdaju besplatno preuzimanje u slučaju donacije predmeta radi ponovne upotrebe. Na primer, zahtev koji se tiče samo jedne stolice neće biti prihvaćen.

U slučaju teško pristupačnih mesta, postoji mogućnost da zahtev bude odbijen, odnosno da se zatraži određena novčana uplata.


Opasni predmeti

Neophodno je da zahtev sadrži isključivo predmete koji ne predstavljaju hemijsku ili biološku opasnost po tim zadužen za preuzimanje, manipulaciju i transport istih.


Opis predmeta

Od korisnika se zahteva da učitaju dovoljno slika predmeta koje nameravaju da poklone. Slike treba da prikažu karakteristike i stanje predmeta, i na njima ne smeju biti prikazani ljudi.

Kompanija IKEA zadržava pravo da bez odlaganja izbriše slike koje se mogu smatrati uvredljivim ili škodljivim.

Korisnici treba da daju i subjektivnu ocenu stanja predmeta, kao i svoju ličnu želju u smislu konačne destinacije na koju će predmet biti odnet.


Postupak procene predmeta

NVO daju predlog procene zahteva kompaniji IKEA. IKEA ima pravo da prihvati, integriše ili odbije procenu NVO.


Procena NVO

NVO će vršiti procenu jednog po jednog zahteva, odnosno predmeta. NVO mogu da prihvate zahtev ako dostavljene podatke smatraju dovoljnim, a zahtev ispunjava sve potrebne preduslove.

NVO imaju pravo da zatraže od korisnika da dostave dodatne informacije, ako to bude neophodno u cilju boljeg razumevanja činjenice koja bi bila finalna destinacija na koju predmet treba da bude odnet.

NVO imaju pravo da odbiju zahtev ako isti ne ispunjava navedene preduslove, ili iz drugog razloga.


Uslovi pod kojima se od korisnika može tražiti novčana uplata

U slučaju recikliranja ili odlaganja, od korisnika će se zatražiti određeni novčani iznos, koji će se razlikovati od slučaja do slučaja, a koji služi za pokrivanje operativnih i logističkih troškova i naknade za odlaganje otpada na deponiju.

Od korisnika se može zatražiti novac i u slučaju da je predmet pogodan za ponovnu upotrebu, ali su uslovi preuzimanja istog naročito otežani zbog pomoćnih objekata u zgradi (npr. dostupnost odgovarajućeg lifta), van zgrade (npr. dostupnost parking mesta), ili udaljenosti koja se mora preći.


Procena od strane kompanije IKEA

Kompanija IKEA vrši procenu predloga NVO, i ima pravo da isti prihvati, da zatraži od korisnika dodatne informacije, ili da ga odbije.


Ugovor o predlogu sa korisnikom

Korisnik će biti obavešten o odluci kompanije IKEA najčešće u roku od dva dana od dana podnošenja zahteva, i s ponudom kompanije IKEA će se saglasiti ili se neće saglasiti.


Odgovornost za preuzimanje

Kada korisnik prihvati ponudu kompanije IKEA, direktno će se sa NVO dogovoriti o datumu i vremenu preuzimanja.

Odabrana NVO snosi isključivu odgovornost za vršenje preuzimanja.


Ponašanje tima za preuzimanje

Ponašanje tima za preuzimanje će biti takvo da se korisnicima u svakom trenutku ukazuje poštovanje, odnosno u skladu sa IKEA standardom: ne tolerišemo uznemiravanje, ne konzumiramo alkohol i droge na poslu, i poštujemo privatnost.


Konačna procena i dogovor na mestu preuzimanja

Tim za preuzimanje odgovoran je za to da kod korisnima izvrši konačnu proveru predmeta te da potvrdi ili ne potvrdi stavke iz predloga. Ako se uslovi razlikuju od onih viđenih na slikama, tim za preuzimanje će korisniku ponuditi ažurirani predlog koji je korisnik slobodan da prihvati ili ne. Predlog može biti više ili manje povoljan po korisnika, u zavisnosti od situacije.

U slučaju plaćanja, korisniku će biti izdata priznanica – račun.


IKEA kartica

Čim se preuzimanje uspešno okonča, IKEA zaposleni će stupiti u kontakt s tobom da te obavesti da je tvoj vaučer spreman i da ga možeš preuzeti u našoj Robnoj Kući Beograd.

Vaučer se može iskoristiti u roku od 365 dana od naše komunikacije.

Vrednost vaučera je 1000 dinara nezavisno od vrednosti donacije. IKEA želi da te nagradi za dobro delo.